Terms and conditions.

Contact info@bytt.nl for more information.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

BYTT: BYTT gevestigd te Amsterdam.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan BYTT opdracht heeft gegeven tot het (doen) verrichten van werkzaamheden of leveren van diensten en/of producten.

Partijen: BYTT en de opdrachtgever

Artikel 2: Algemeen

Alle aanbiedingen, leveringen en diensten van BYTT geschieden uitsluitend onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

Bijzondere bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 3: Tot stand komen van de overeenkomst

Tenzij door BYTT anders is vermeld, heeft iedere offerte van BYTT een geldigheidsduur van 60 kalenderdagen.

Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht BYTT niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat BYTT een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

Overeenkomsten verbinden BYTT uitsluitend nadat en voorzover deze schriftelijk door BYTT zijn bevestigd.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

Iedere overeenkomst wordt door BYTT naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. Aangezien de toepassing van door BYTT verrichte werkzaamheden, studies en uitgebrachte adviezen afhankelijk is van velerlei door BYTT niet te beïnvloeden factoren, kan BYTT geen garanties geven met betrekking tot het effect daarvan.

BYTT is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

Voor zover nodig draagt de opdrachtgever er zorg voor dat BYTT de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste toegang tot terreinen, gebouwen en/of projecten wordt verleend en dat daartoe benodigde formaliteiten zijn vervuld. Daarnaast draagt de opdrachtgever, bijvoorbeeld indien de werkzaamheden van BYTT plaats hebben op een locatie waar de opdrachtgever de (gedeeltelijke) supervisie heeft, er zorg voor dat veiligheidsbepalingen van de op de werkzaamheden en de arbeidsomstandigheden betrekking hebbende wetten en/of regelingen volledig in acht worden genomen.

De opdrachtgever zal BYTT te allen tijde tijdig alle relevante beschikbare en/of benodigde gegevens, informatie en documentatie verschaffen, welke van belang is bij en/of kan zijn voor de behoorlijke uitvoering van opgedragen werkzaamheden. Hieronder wordt mede begrepen de in artikel 4 lid 3 bedoelde veiligheidsmaatregelen.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, informatie en documentatie en is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade in de ruimste zin (waaronder begrepen schade aan de zijde van BYTT geleden zoals ten gevolge van, maar niet beperkt tot, het vergeefs in actie komen van BYTT), welke uit onjuistheid daarvan voortvloeit of daarmee verband houdt. Eveneens zal de opdrachtgever BYTT vrijwaren tegen alle aanspraken met betrekking tot enige schade als vernoemd.

De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door BYTT gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige uitvoering door BYTT mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het toelaten van BYTT alwaar dit noodzakelijk is en het (desgevraagd) ter beschikking stellen van passende werkruimte, telefooncapaciteit en bescheiden administratieve assistentie.

Bij niet naleving van de opdrachtgever van het in artikel 3 en 4 tot en met lid 6 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door BYTT nodig is. BYTT is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld.

Iedere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden die niet door BYTT konden worden voorzien, komt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5: Termijnen

De tussen BYTT en de opdrachtgever overeengekomen termijnen voor uitvoering van de overeenkomst hebben slechts een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft. Ook bij een overeengekomen uiterste termijn is BYTT eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.

De binding van BYTT aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud BYTT in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door BYTT opgestelde tijdschema’s.

Artikel 6: Honorarium

De opdrachtgever is aan BYTT een honorarium alsmede vergoeding van de gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij BYTT gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. BYTT behoudt zich het recht voor om deze tarieven te wijzigen. Over een eventuele aanpassing van de tarieven zal de opdrachtgever minimaal twee maanden van te voren worden geïnformeerd.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt reistijd altijd in rekening gebracht.

Door BYTT genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege tenzij anders is vermeld.

Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst van de kant van de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Betaling

Behoudens anders luidende overeenkomst vindt facturering van de door BYTT geleverde diensten plaats na de uitvoering van de overeenkomst dan wel maandelijks voor het in de betreffende maand uitgevoerde deel van de overeenkomst indien de uitvoering van de overeenkomst meer dan 30 kalenderdagen in beslag neemt.

De opdrachtgever is gehouden de facturen van BYTT binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen zonder enige schuldvergelijking, korting of verrekening.

Indien de opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn betaald heeft, is BYTT gerechtigd 1,5% rente per maand in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Bij niet tijdige betaling als in lid 2 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 68,06

Indien de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, is BYTT gerechtigd haar prestaties op te schorten, terwijl zij eveneens het recht heeft om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren.

In dat laatste geval is de opdrachtgever verplicht om BYTT 25% van de nog niet vervallen termijnen en/of nog niet verschuldigde bedragen te betalen als vergoeding van de gemaakte kosten en de winstderving. Bovendien is de opdrachtgever gehouden alle andere kosten, door BYTT gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door BYTT geleden schade te vergoeden.

BYTT is bevoegd door de opdrachtgever gedane betalingen te doen strekken ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

BYTT behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van BYTT aanleiding geeft – van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan BYTT gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 8: Wijziging in de aard en de omvang van de werkzaamheden

Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen plaatsvinden in de desbetreffende wettelijke regelingen. Tevens kunnen aan de zijde van de opdrachtgever de omstandigheden zijn veranderd ten opzichte van die welke aanwezig waren ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien deze veranderingen redelijkerwijs niet hadden kunnen worden voorzien door BYTT en meer of andere werkzaamheden voor BYTT ten gevolge hebben, zal BYTT de daarmee samenhangende kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot door BYTT gehanteerde normen en standaarden ter zake de uitvoering van de werkzaamheden. Deze wijzigingen kunnen leiden tot meer of andere werkzaamheden dan redelijkerwijs door BYTT was te voorzien bij het aangaan van de overeenkomst, alsdan zal BYTT de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de andere en/of meerdere werkzaamheden onder opgave van de daarmee gepaard gaande kosten.

De opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling de mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst bij aangetekende brief aan BYTT. In een dergelijk geval is de opdrachtgever aan BYTT verschuldigd alle door BYTT tot het moment van ontvangst van de voormelde aangetekende brief gemaakte kosten onder meer wegens eventueel reeds verrichte werkzaamheden.

Ingeval de overeenkomst niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid door de opdrachtgever wordt beëindigd, geeft de opdrachtgever te kennen in te stemmen met de door BYTT voorgestelde werkwijze en de daarmee gepaard gaande (extra) kosten.

Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst

Met inachtneming van de volgende leden van dit artikel en met een opzegtermijn van 28 kalenderdagen zijn partijen gerechtigd eenzijdig een overeenkomst te beëindigen middels een aangetekende brief aan de wederpartij.

BYTT zal van het in het vorige lid genoemde recht uitsluitend gebruik maken indien zich omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan BYTT zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van haar kan worden verwacht. In dit geval is BYTT bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Ingeval van beëindiging van de overeenkomst, zal met BYTT worden afgerekend op basis van de tot dan door BYTT bestede tijd en gemaakte kosten. Deze bepaling laat alle overige rechten van BYTT onverlet.

Ingeval de opdrachtgever de door BYTT te verrichten werkzaamheden binnen 28 kalenderdagen voor de geplande aanvang van de werkzaamheden annuleert is BYTT gerechtigd om 25% van het totaal overeengekomen bedrag in rekening te brengen.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt na aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door BYTT, is de opdrachtgever verplicht om BYTT 25% van de nog niet vervallen termijnen en/of nog niet verschuldigde bedragen te betalen als vergoeding van de gemaakte kosten en de winstderving

Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn ven tenminste 6 maanden.

Artikel 10: Geheimhouding

BYTT zal ten aanzien van het gebruik van de aan BYTT verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van BYTT kan worden gevergd.

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens die als vertrouwelijk zijn aan te merken, afkomstig van de andere partij. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot de (inhoud van de) overeenkomst. De opdrachtgever is verder gehouden tot geheimhouding van alle op de (wijze van) uitvoering van de overeenkomst door BYTT betrekking hebbende informatie, behoudens voor zover BYTT voor openbaarmaking schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De geheimhoudingsplicht van beide partijen geldt niet voor gegevens of bescheiden, die algemeen bekend of voor het publiek toegankelijk zijn of die bekend worden zonder dat de opdrachtgever respectievelijk BYTT daarvan een verwijt te maken is.

De opdrachtgever zal BYTT niet belemmeren in het aan derden beschikbaar stellen van haar kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van de opdrachtgever of onderdelen vormt van een vinding, ten aanzien waarvan een octrooiaanvraag is geschied.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud, auteursrecht

BYTT behoudt zich het eigendom voor van alle aan de opdrachtgever verstrekte zaken, totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen integraal is nagekomen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt BYTT zich de auteursrechten en alle overige rechten met betrekking tot intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte teksten, schema’s, overzichten, afbeeldingen, logo’s etc.

De opdrachtgever is gehouden de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde zaken op eerste verzoek aan BYTT te retourneren.

De door BYTT vervaardigde werken en daarbij verstrekte informatie, middelen, gehanteerde methodieken e.d. mogen door de opdrachtgever slechts gebruikt worden ten behoeve van het specifieke doel, voor zover door de opdrachtgever aangegeven, waarvoor de werken zijn geschied. Behoudens ingeval het aan de opdrachtgever schriftelijk is toegestaan, is het de opdrachtgever niet geoorloofd om de door BYTT vervaardigde werken en daarbij verstrekte informatie, middelen e.d. te kopiëren en/of aan derden ter kennis te brengen.

Artikel 12: Overmacht

Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van BYTT kan worden verlangd.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: brand-, vorst-, water- of stormschade, ander natuurgeweld, bovenmatig ziekteverzuim, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen c.q. gegevens.

Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is BYTT gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.

BYTT is gerechtigd betaling te vorderen voor prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

Artikel 13: Reclames

Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient binnen 14 kalenderdagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 14 kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek, te worden gemeld per aangetekende brief, zo gedetailleerd mogelijk, onder vermelding van alle relevante gegevens.

Indien BYTT de reclame gegrond acht zal BYTT voor zover mogelijk en binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid de onregelmatigheden herstellen.

Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van de verstrekte opdracht bestaan.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

BYTT neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatverplichting.

BYTT is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, anders dan door opzet of grove schuld

BYTT is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, gemiste besparingen of verminderde goodwill in het bedrijf van de opdrachtgever.

BYTT is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke BYTT door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

BYTT zal nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijkheid gesteld worden voor beslissingen die op grond van afgegeven rapporten, plannen en/of andere documenten genomen worden.

Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van BYTT beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de leverantie, die de aanspraak/vordering van de opdrachtgever en/of derden tot gevolg heeft gehad.

Ieder recht op schadevergoeding zal zijn vervallen indien de opdrachtgever niet, nadat BYTT schriftelijk een (vermeende) vordering van de opdrachtgever definitief heeft afgewezen, binnen zes maanden na voornoemde schriftelijke mededeling, een eis in rechte heeft gesteld.

De opdrachtgever is gehouden BYTT schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van BYTT ten behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 15: Overneming van personeel

Geen van de partijen mag tijdens de duur van de overeenkomst of binnen twee jaar na de beëindiging van de overeenkomst personeel van de andere partij in dienst nemen, tenzij dit geschiedt met schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met BYTT aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en BYTT dan wel nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar BYTT is gevestigd.

Article 1: Definitions

The following definitions apply in these General Terms and Conditions:

BYTT: BYTT established in Amsterdam.

Client: the natural person or legal person who has instructed BYTT to perform work or to provide services and / or products.

Parties: BYTT and the client

Article 2: General

All offers, deliveries and services from BYTT are made exclusively under the application of these General Terms and Conditions.

Special clauses that deviate from or supplement these conditions are only binding if they have been agreed in writing and only apply on a case-by-case basis.

Article 3: Conclusion of the agreement

Unless otherwise stated by BYTT, every offer from BYTT has a validity period of 60 calendar days.

Simply issuing a quotation, budget, pre-calculation or similar statement, whether or not quoted, does not oblige BYTT to conclude an agreement with the client.

An agreement between the parties comes into effect when BYTT starts the execution of the assignment.

Agreements only bind BYTT after and insofar as they have been confirmed in writing by BYTT.

Article 4: Execution of the agreement

Every agreement is executed by BYTT to the best of its knowledge and in accordance with the requirements of good workmanship. Since the application of work, studies and advice provided by BYTT depends on many factors that cannot be influenced by BYTT, BYTT cannot give any guarantees as to their effect.

BYTT is authorized to make use of third parties in the performance of the agreement.

Insofar as necessary, the client ensures that BYTT is granted the access required for the execution of the work to sites, buildings and / or projects and that the necessary formalities have been fulfilled. In addition, the client ensures, for example if BYTT’s work takes place at a location where the client has (partial) supervision, ensures that safety provisions of the laws and / or regulations relating to the work and working conditions are fully complied with taken.

The client will at all times provide BYTT with all relevant available and / or required data, information and documentation, which is important for and / or may be important for the proper execution of assigned work. This also includes the safety measures referred to in Article 4, paragraph 3.

The client is responsible for the accuracy of the data, information and documentation provided by him and is liable for all direct or indirect damage in the broadest sense (including damage suffered by BYTT as a result of, but not limited to, BYTT’s in vain action, which results from inaccuracy thereof or is related thereto. The client will also indemnify BYTT against all claims with regard to any damage as mentioned.

In the performance of the agreement, the client is obliged by BYTT to do all that is reasonably necessary or desirable to enable timely execution by BYTT, in particular by allowing BYTT where this is necessary and (if requested) providing suitable workspace, telephone capacity and modest administrative assistance.

If the client does not comply with the provisions of articles 3 and 4 up to and including 6, an agreed delivery deadline is no longer binding and the client is in default without the need for written notice of default by BYTT. BYTT is then, without prejudice to its rights under the law, authorized to suspend compliance with the agreement until the client has rectified this omission.

Any delay in the execution of the agreement, caused by circumstances that could not be foreseen by BYTT, will be borne by the client.

Article 5: Terms

The deadlines agreed between BYTT and the client for the execution of the agreement only have an indicative purpose, unless it has been explicitly agreed in writing that it concerns a deadline. Even with an agreed deadline, BYTT is only in default after the client has given it a notice of default.

The binding of BYTT to an agreed deadline for execution will lapse if the client wants a change in the specifications of the work, unless the minor significance of the change or the limited delay BYTT does not reasonably necessitate changing the time schedules initially drawn up by BYTT.

Article 6: Fee

The client owes BYTT a fee as well as reimbursement of the costs incurred in accordance with the usual rates, calculation methods and methods used by BYTT. BYTT reserves the right to change these rates. The client will be informed at least two months in advance about a possible adjustment of the rates.

Unless explicitly agreed otherwise, travel time will always be charged.

Prices quoted by BYTT are exclusive of sales tax or other government levies unless otherwise stated.

Costs of additions and / or changes to the assignment or agreement on the part of the client are for the client’s account.

Article 7: Payment

Unless otherwise agreed, invoicing of the services provided by BYTT takes place after the execution of the agreement or monthly for the part of the agreement executed in the relevant month if the implementation of the agreement takes more than 30 calendar days.

The client is obliged to pay BYTT’s invoices within 30 calendar days after the invoice date without any debt comparison, discount or set-off.

If the client has not paid within the period specified in the previous paragraph, BYTT is entitled to charge 1.5% interest per month to the client.

In the event of late payment as referred to in paragraph 2 of this article, in addition to the amount owed and the interest thereon, the client is obliged to pay a full compensation for both extrajudicial and judicial collection costs, including the costs for lawyers, bailiffs and collection agencies. The extrajudicial costs are set at least 15% of the principal sum with interest, with a minimum of € 68.06

If the client is in default with any payment, BYTT is entitled to suspend its services, while it also has the right to declare the agreement dissolved without judicial intervention.

In the latter case, the client is obliged to pay BYTT 25% of the installments and / or amounts not yet due as compensation for the costs incurred and the loss of profit. Moreover, the client is obliged to compensate all other costs incurred by BYTT in preparation for the services to be delivered by it, as well as all other damage suffered by BYTT.

BYTT is authorized to have the payments made by the client go to settle in the first place all due interest and costs, in the second place of due and payable invoices that have been outstanding the longest, even if the client states that the payment relates to a later invoice.

BYTT reserves the right – also during the execution of an assignment, if, in the opinion of BYTT, the financial position or payment behavior of the client gives cause for this – full or partial payment in advance and / or the provision of security from the client. failing which BYTT is entitled to suspend fulfillment of its obligations.

Article 8: Change in the nature and scope of the work

After the conclusion of the agreement, changes can be made to the relevant statutory regulations. The circumstances on the part of the client may also have changed compared to those that were present at the time of the conclusion of the agreement. If these changes could not reasonably have been foreseen by BYTT and resulted in more or other work for BYTT, BYTT will charge the associated costs to the client.

After the conclusion of the agreement, changes can take place with regard to the standards and standards applied by BYTT with regard to the execution of the work. These changes may lead to more or different activities than BYTT could reasonably have foreseen when entering into the agreement, then BYTT shall immediately inform the client of the other and / or multiple activities, stating the associated costs.

The client has the option to terminate the agreement by registered letter to BYTT during 14 calendar days after receiving the notification referred to in the previous paragraph. In such a case, the client owes BYTT all costs incurred by BYTT up to the moment of receipt of the aforementioned registered letter, among other things due to any work already performed.

In the event that the agreement is not terminated by the client in accordance with the provisions of the previous paragraph, the client indicates that he agrees with the method proposed by BYTT and the associated (extra) costs.

Article 9: Termination of the agreement

With due observance of the following paragraphs of this article and with a notice period of 28 calendar days, the parties are entitled to unilaterally terminate an agreement by means of a registered letter to the other party.

BYTT will only make use of the right referred to in the previous paragraph if circumstances arise, for example with regard to persons and / or material that BYTT uses or is likely to use in the performance of the agreement, which are of such a nature that the performance of the agreement becomes impossible or becomes so objectionable and / or disproportionately expensive that compliance with the agreement can no longer reasonably be expected of it. In this case, BYTT is authorized to terminate the agreement without being obliged to pay any compensation.

In the event of termination of the agreement, BYTT will settle on the basis of the time and costs incurred by BYTT. This provision is without prejudice to all other rights of BYTT.

In the event that the client cancels the work to be performed by BYTT within 28 calendar days before the planned start of the work, BYTT is entitled to charge 25% of the total agreed amount.

If the client terminates the agreement after commencement of the work by BYTT, the client is obliged to pay BYTT 25% of the installments and / or amounts not yet due as compensation for the costs incurred and the loss of profit.

If the agreement is entered into for an indefinite period of time, the client is entitled to terminate the agreement by registered letter with due observance of a notice period of at least 6 months.

Article 10: Confidentiality

With regard to the use of information provided or disclosed to BYTT, BYTT shall exercise due care that can reasonably be required of BYTT.

Both parties are obliged to maintain the confidentiality of information, technical data and / or documentation, as well as all other data that can be regarded as confidential, originating from the other party. This duty of confidentiality also extends to the (content of the) agreement. The client is furthermore obliged to maintain the confidentiality of all information relating to the (manner of) implementation of the agreement by BYTT, unless BYTT has given written permission for publication.

The obligation of confidentiality of both parties does not apply to data or documents that are generally known or accessible to the public or that become known without the client or BYTT being blamed for this.

The client will not prevent BYTT from making its knowledge available to third parties, unless this knowledge consists of trade secrets of the client or forms part of an invention, for which a patent application has been made.

Article 11: Retention of title, copyright

BYTT retains ownership of all goods provided to the client until the client has complied in full with all his payment obligations.

Unless otherwise agreed in writing, BYTT reserves the copyright and all other rights with regard to intellectual or industrial property on the texts, diagrams, overviews, images, logos, etc. provided by it.

The client is obliged to return the items mentioned in paragraphs 1 and 2 of this article to BYTT on first request.

The works produced by BYTT and the information, resources, methodologies and the like provided therewith may only be used by the client for the specific purpose, to the extent indicated by the client, for which the work was done. Except in the event that the client is permitted in writing, the client is not permitted to copy the works produced by BYTT and thereby provided information, resources and the like and / or to communicate this to third parties.

Article 12: Force majeure

Force majeure is understood to mean: any of the will of the parties independent or unforeseeable circumstance as a result of which fulfillment of the agreement can no longer reasonably be expected from BYTT.

Force majeure includes in any case: fire, frost, water or storm damage, other natural disasters, excessive sickness absence, theft or destruction of company assets and / or data.

If a situation of force majeure occurs, BYTT is entitled to suspend the execution of the agreement or to terminate the agreement definitively.

BYTT is entitled to claim payment for services that have been carried out in the performance of the agreement in question before the circumstance that results in force majeure has been proven.

Article 13: Complaints

A complaint with regard to work performed or the invoice amount must be submitted within 14 calendar days after the date of dispatch of the documents or information about which the client claims, or, if the client demonstrates that he could not reasonably have discovered the defect, within 14 calendar days after the discovery of the defect, to be reported by registered letter, as detailed as possible, stating all relevant data.

If BYTT considers the complaint to be justified, BYTT will, as far as possible and within the limits of reasonableness and fairness, correct the irregularities.

Even if the client complains in time, his obligation to pay for the assignment issued will continue to exist.

Article 14: Liability

By entering into an agreement, BYTT undertakes a best efforts obligation, and in no case a result obligation.

BYTT is not liable for business damage or any other damage, other than due to intent or gross negligence

BYTT is not liable for damage in the form of loss of sales, missed savings or reduced goodwill in the company of the client.

BYTT is not liable for infringement of patents, licenses or other rights of third parties through the use of data provided by or on behalf of the client for the execution of the assignment.

BYTT will never be held responsible or liable for decisions taken on the basis of reports, plans and / or other documents issued.

Without prejudice to the provisions of the previous paragraph, the liability of BYTT is limited to a maximum of the amount equal to the net invoice value of the delivery that resulted in the claim / claim of the client and / or third parties.

Any right to compensation for damages will lapse if, after six months after BYTT has definitively rejected an (alleged) claim from the client, BYTT has made a legal claim, it has not made a claim.

The client is obliged to hold BYTT harmless and indemnify it against all claims from third parties – including shareholders, directors, supervisory directors and staff of the client as well as affiliated legal persons and companies and others involved in the organization of the client – arising from or related to the activities of BYTT for the benefit of the client.

Article 15: Transfer of staff

Neither of the parties may, during the term of the agreement or within two years of the termination of the agreement, employ personnel from the other party, unless this is done with the written permission of the other party.

Article 16: Applicable law and disputes

Only Dutch law applies to these general terms and conditions and all agreements entered into by or with BYTT.

All disputes that may arise as a result of the agreement between the client and BYTT or further agreements concluded between them, will be settled by a competent court according to the law or the applicable international treaty in the district where BYTT is located.